Ugdymas

PROGRAMOS

Ikimokyklinis ugdymas vaikams nuo 2-6 metų vyksta pagal „Lopšelio-darželio „Žiedelis“ ikimokyklinio ugdymo programą“.

Vaikų ugdymo(si) tikslas- atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Įstaigoje ugdomasis turinys suprantamas, kaip procesas, kurio metu išskiriami du ugdymo(si) turinio lygmenys: planuojamas ugdymo(si) turinys ir pasiektas ugdymo(si) turinys. Ugdymo(si) turinys sudarytas iš 18-os vaiko ugdymo(si) sričių, kuriose išskiriamos esminės nuostatos ir esminiai gebėjimai. Taigi, ugdymo(si) turinyje atspindima: vaikų veiksenos, s esminės nuostatos, esminiai gebėjimai. Žinias ir patirtį vaikai įgyja veikdami: žaisdami, judėdami, pažindami, bendraudami ir kt. Ugdymo(si) turinys sudarytas ankstyvajam ir ikimokykliniam amžiui, pasitikint pedagogo kompetencija, atrenkant turinį skirtingo amžiaus vaikams ir paliekant jam interpretacinę laisvę. Siekiama, kad pedagogai išsiaiškintų, kokią asmeninę patirtį turi kiekvienas vaikas, ir sudarytų sąlygas tai patirčiai atsiskleisti bei tobulėti ugdymo institucijoje.

Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal "Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą". Priešmokyklinio ugdymo(si) turinio ir jo įgyvendinimo principai: vertybinių nuostatų ugdymo, socialinio kultūrinio kryptingumo, tikslingumo, prieinamumo, integralumo, tęstinumo, žaismės.

Šiame amžiuje sąlyginai išskiriamos penkios kompetencijų grupės, kurios sudaro priešmokyklinės programos ir standartų pagrindą: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Sveikatos stiprinimo programa 2015-2019 metams skirta saugoti ir stiprinti darželį lankančių vaikų sveikatą. Ugdyti vispusiškai tvirtą, harmoningą asmenybę.

Lopšelyje-darželyje vaikų sveikatinimas vyksta šiomis kryptimis:

 • Saugos įgūdžių ugdymas;
 • ekologinių įgūdžių ir įpročių ugdymas;
 • grūdinimo oru ir vandeniu ugdymas;
 •  fizinio aktyvumo optimizavimas;
 • sveikos mitybos pradmenų formavimas.
 • socialinių įgūdžių formavimas.

Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos kūrimui, grupių ir kitų edukacinių erdvių turtinimui. Kadangi darželis turi tik vieną bendrą salę renginiams ir sportui, todėl  maksimaliai išnaudojame ją judriai veiklai: vyksta kūno kultūros valandėlės (po 2 kartus savaitėje), muzikos užsiėmimai (po 2 kartus savaitėje), sportinės pramogos, meninio ugdymo užsiėmimai, rytinė mankšta, kuri šiltuoju metų laiku persikelia į kiemą.

Darželio pedagogės ugdydamos vaikus integruoja įvairių metodikų elementus, visose grupėse plačiai naudojamas projektinis metodas. Parengti ir įgyvendinti projektai:

 • „Pakeliaukime po Lietuvos regionus“
 • „Kalbančios knygelės“
 • „Pažinkime gamtą“
 • „Vaikų tėvelių ir senelių dalyvavimas ugdymo procese, atkreipiant dėmesį į ekologinį ugdymą“
 • Specialistų ir pedagogų bendri projektai  „Žaiskime kalbėdami“ ir kt.