Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas

Lopšelyje-darželyje parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema.

 

VERTINIMO TIKSLAS: 

Padėti vaikui tobulėti ir įgyti motyvaciją mokytis suteikiant vaikams pagalbą mokymosi metu.

Vertinimas atliekamas 2 kartus metuose (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje). Pasiekimų vertinimo mokslo metų pradžioje tikslas – nustatyti realius vaiko gebėjimus ir patirtį bei numatyti tolesnio jo ugdymo gaires, siekiant ugdymo(si) pažangos. Vertinimo mokslo metų pabaigoje tikslas – nustatyti kiekvieno vaiko individualią pažangą.

Vaiko vertinimastai realus vaiko individualių gebėjimų, pasiekimų nustatymas. Kiekvieno vaiko pažangai būdingi tie patys žingsniai, tačiau jų gyvenimo istorija, patirtis bei ugdymosi stilius yra unikalūs.

 

VAIKAI VERTINAMI PAGAL 18 SRIČIŲ:

Savivoka, savigarba, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė, santykiai su bendraamžiais, santykiai su suaugusiais, mokėjimas mokytis, atkaklumas ir iniciatyvumas, kūrybiškumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, kiekio supratimas ir skaičiavimas, forma, erdvė, matavimai, sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, fizinis aktyvumas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, estetinis suvokimas.

 

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO DALYVIAI

Pagrindinis vaikų pasiekimų ir pažangos vertintojas – auklėtoja. Šiame procese dalyvauja: įstaigos specialistai, grupės vaikai ir vaikų tėveliai. Vertinimas vyksta visų trijų vertinimo dalyvių požiūriu, darna ir sutarimu.

VERTINIMO BŪDAI:

Formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis (mokslo metų pabaigoje).

Svarbiausi vaiko pasiekimus atskleidžiantys įrodymai kaupiami vaiko pasiekimų aplanke: vaiko dailės ir kiti darbeliai, įvairios veiklos stebėjimo aprašai, elgesio situacijų aprašymai ir kita medžiaga (pedagogo komentarai, pedagogo refleksija apie vaikų pasiekimų ir pažangos lygį, tolimesnės ugdymo(si) gairės).

Kaupiant vaikų pasiekimų ir pažangos medžiagą svarbi vaiko nuomonė. Jie atrenka kurį darbelį, nuotrauką norėtų įdėti į aplanką, nepamirštant pakomentuoti kodėl pasirinko. Taip vaikai mokosi pamatyti savo daromą pažangą ir pasakyti suaugusiems, kas jiems svarbu.

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija padeda įstaigos pedagogams, tėvams įžvelgti vaikų gebėjimų ir pasiekimų lygį, garantuoja ugdymosi(si) ir mokymo(si) tęstinumą įstaigoje, šeimoje, stiprina bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vaiko – pedagogo – šeimos.