Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

VIOLETA VALAITIENĖ,  direktorė, atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su lopšelio-darželio savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba  paveda atstovauti kitam Komisijos nariui.

Krizės metu organizuoja darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia lopšelio-darželio darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

 

Vaiko gerovės komisijos sektretorė

ELVYRA JULIJA ČIČIURKIENĖ, auklėtoja.

 

Komisijos nariai:

JOLITA KOLOJANSKIENĖ, direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už lopšelyje-darželyje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą. už vaikų ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių kriterijus, kryptis, teikimo formą. Krizės metu parengia informaciją apie Krizę lopšelio-darželio bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja įstaigos vadovą, pedagogus, kaip informuoti apie Krizę ugdytinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

JURGITA JASIULEVIČIENĖ, logopedė, atsakinga už ugdytinių,  turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir auklėtojoms, dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, renka informaciją iš auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų apskaitą lopšelyje-darželyje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

ALLA ČIUKŠIENĖ, VSPS, atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su  kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.

BEATA SAKALAUSKIENĖ, kūno kultūros pedagogė, atsakinga už vaikų su judesio ir padėties sutrikimų poreikių ugdymo(si) programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir auklėtojoms, dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių auklėtinių apskaitą lopšelyje-darželyje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

 

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
  2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
  3. Teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
  4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  5. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo.