TEISĖS AKTAI

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai
Informaciją apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti mokyklos raštinėje darbo laiku, darželio interneto svetainėje.
  • Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles,
  • Įstaigos nuostatus,
  • Švietimo ir mokslo ministro įsakymus,
  • Kauno miesto tarybos nutarimus,
  • Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus įsakymus,
  • Įstaigos veiklos programą,
  • Ugdymo planus
Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai
NACIONALINIAI
Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)
(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS
2011 M. LAPKRIČIO 11 D. NR. V-964 “DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams bus apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos ikimokyklinėse įstaigose)
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės).

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-83 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimas Nr. T-507 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo nr. T-83 „dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 09 d.  Nr. T-350 “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. Nr. T-669 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-349 „dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. Nr. T-507 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

Kauno Miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. Nr. T-115 “Dėl kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 2016 M. KOVO 15 D. “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”