Teisės aktai

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai
Informaciją apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti mokyklos raštinėje darbo laiku, darželio interneto svetainėje.
  • Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles,
  • Įstaigos nuostatus,
  • Švietimo ir mokslo ministro įsakymus,
  • Kauno miesto tarybos nutarimus,
  • Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus įsakymus,
  • Įstaigos veiklos programą,
  • Ugdymo planus
Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr


Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466/asr


Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5F5E770C3767


Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382


Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr


Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50c0e220f57e11e4927fda1d051299fb

 

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.503438?faces-redirect=true


Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503595

 

Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503485/qMgaHDDRfy

 

Kauno lopšelio-darželio ,,Žiedelis“ vadovo pareigoms eiti komisija