Mokestis už darželį

Dėl praleistų dienų susirgus vaikui, pateisinimo.

Informuojame dėl medicininių pažymų formos Nr. 094/a, kurios pateisindavo vaiko darželio nelankymą dėl ligos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).“

Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pranešame apie šios pažymos panaikinimą.

Kai vaikas serga prašome Jūsų pateisinti raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo, pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į ugdymo įstaigą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą. (forma pridedama)

Primename – susirgus vaikui, tėvai turi apie vaiko ligą pranešti pirmą dieną.

Pažyma dėl vaiko ligos pateisinimo, pavyzdys

 

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO_ PAKEITIMO, T-543 (1)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 20 d. Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“.

 

Ką reikia žinoti apie naują mokėjimo tvarką už darželį Kaune.