Mokestis už darželį

„DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO Nr. T-456

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. T-454

DEL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO Nr T-54

 

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo

parsisiųsti .PDF formatu

 

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti .PDF formatu

 

Informacija tėveliams,

Dėl praleistų dienų susirgus vaikui, pateisinimo.

Informuojame dėl medicininių pažymų formos Nr. 094/a, kurios pateisindavo vaiko darželio nelankymą dėl ligos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).“

Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pranešame apie šios pažymos panaikinimą.

Kai vaikas serga prašome Jūsų pateisinti raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo, pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į ugdymo įstaigą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą. (forma pridedama)

Ligos pateisinimo formos pavyzdį galite rasti įstaigos interneto svetainėje.

Primename – susirgus vaikui, tėvai turi apie vaiko ligą pranešti pirmą dieną.