Vaikų priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį ,,Žiedelis” reglamentuoja Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Taip pat aprašo pakeitimas. Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą Jei neturite galimybių į darželį registruotis el. būdu, prašymą pateikite įstaigoje.

 Apie esamas laisvas vietas grupėse, vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją tėvai gali sužinoti patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ ir/arba http://bit.ly/darzeliuzemelapis

Dėl vaikų priėmimo priimama kasdien nuo 1000 iki 1200 val. ir nuo 1330 iki 1500  val.

Tel. 8 37 73 25 85, 8 674 84 827; el. paštu.: lops_darz_ziedelis@yahoo.com.

Atvykstant rašyti prašymo reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), dokumentai patvirtinantys prioritetą. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d.

 

Pirmenybė teikiama: vaikams, kurių brolis (broliai) ir (ar) sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą; vaikas yra rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus; įvaikintas 1,5–6 metų amžiaus vaikas; vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu; vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas); vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei; vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų; kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti atvejai.

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.

 

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą bei rotuojamų (perkeliamų) karių vaikai pasiūlyti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę ir vaiką, neturintį pirmenybės. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Vaiko priėmimas į Kauno lopšelį-darželį ,,Žiedelis” įforminamas dvišale sutartimi.

Jei vaikas per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

 

Raštišką tėvų prašymą dėl atsisakymo lankyti lopšelį-darželį galima parašyti ne tik atvykus į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodant vaiko vardą, pavardę, asmens kodą.