Vaikų priėmimas

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti .PDF formatu

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO, 2016 m. kovo 15 d.   Nr. T-112 Kaunas

parsisiųsti .PDF formatu

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį ,,Žiedelis” reglamentuoja Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Taip pat aprašo pakeitimas. Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą, arba Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui. Apie esamas laisvas vietas grupėse, vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją tėvai gali sužinoti patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt ir/arba http://bit.ly/darzeliuzemelapis

Už vaikų priėmimą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Kolojanskienė. Priima kasdien nuo 1000 iki 1200 val. ir nuo 1330 iki 1500 val. Tel. 8 37 73 25 85, el.p.: lops_darz_ziedelis@yahoo.com. Atvykstant rašyti prašymo, turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją bei gyvenamosios vietos deklaraciją. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę); duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus).

Prie prašymo pridedami dokumentai ir (ar) jų kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Pirmenybė teikiama: vaikams, kurių brolis (broliai) ir (ar) sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą; vaikas yra rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus; įvaikintas 1,5–6 metų amžiaus vaikas; vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu; vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas); vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei; vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų; kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti atvejai.

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą bei rotuojamų (perkeliamų) karių vaikai pasiūlyti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę ir vaiką, neturintį pirmenybės. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Prieš pradedant lankyti lopšelį-darželį, būtina pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos (Nr.027-1/a) vaiko sveikatos pažymėjimą, kurį išduoda šeimos gydytojas (būtina žyma apie vaiko privalomus skiepus, odontologo įrašyti duomenys).

Vaiko priėmimas į Kauno lopšelį-darželį ,,Žiedelis” įforminamas dvišale sutartimi.

Jei vaikas per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma. Raštišką tėvų prašymą dėl atsisakymo lankyti lopšelį-darželį galima parašyti ne tik atvykus į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodant vaiko vardą, pavardę, asmens kodą.